Säännöt

HUOM. Sautinkarin uudet nettisivut: https://www.sautinkari.info/

Uudet säännöt

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on SF-Caravan Sautinkari Ry Yhdistyksen kotipaikka on Himanka / Kalajoki
Yhdistys kuuluu jäsenyhdistyksenä SF-Caravan ry:een,
josta käytetään näissä säännöissä nimitystä liitto.

2 § TARKOITUS JA TOIMINTA
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää toimialueellaan leirintämatkailua, matkailuajoneuvojen
käyttömahdollisuuksia, liikenne- ja leirintäturvallisuutta sekä ympäristönsuojelua. Yhdistys toimii
jäsentensä yhteistoiminnan ylläpitäjänä sekä herättää jäsenissään oikeaa karavaanarihenkeä ja pysyvää
harrastusta leirintämatkailuun. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys – järjestää kokouksia, retkiä, leirejä, treffejä, illanviettoja, näyttelyitä, kilpailuja ja muita vastaavia
tilaisuuksia jäsenilleen
– järjestää jäsenilleen opastusta ja neuvontaa toimialaansa koskevissa asioissa
– harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa
– vaikuttaa kotipaikkakunnallaan leirintämatkailun edellytysten syntymiseen
– tekee esityksiä ja aloitteita, antaa lausuntoja sekä edustaa jäseniään suhteissa
päätöksentekijöihin, viranomaisiin ja eri yhteisöihin
Toimintansa tukemiseksi voi yhdistys asianomaisen luvan saatuaan – järjestää arpajaisia ja myyjäisiä ja varainkeräyksiä
– harjoittaa majoitus- ja ravitsemistoimintaa yhdessä toimipaikassa
– ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
– omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteätä ja irtainta omaisuutta.
Yhdistyksellä on liiton suostumuksella oikeus käyttää nimessään yhdistelmää ”SF-Caravan”. Jos
yhdistys eroaa tai erotetaan liiton jäsenyydestä, se anoo yhdistysrekisteristä kolmen (3) kuukauden
kuluessa liiton jäsenyyden päättymisestä nimensä muuttamista siten, ettei nimi sisällä yhdistelmää ”SF-
Caravan” tai ettei se mitenkään viittaa järjestösuhteeseen liiton kanssa.

3 § JÄSENET
Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia jäseniä, rinnakkais-, kunnia- ja yhteisöjäseniä.
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi yhdistyksen hallitus voi hyväksyä henkilön, joka ilmoittaa
haluavansa liittyä yhdistykseen ja suorittaa säädetyn jäsenmaksun.
Yhdistyksen rinnakkaisjäseneksi yhdistyksen hallitus voi hyväksyä henkilön, joka asuu samassa
taloudessa varsinaisen jäsenen kanssa, ja joka suorittaa säädetyn jäsenmaksun. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous kutsua erityisesti ansioituneen
henkilön. Yhdistyksen yhteisöjäseneksi voidaan hyväksyä rekisteröity yhdistys, kunta, osakeyhtiö, osuuskunta,
säätiö tai muu oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa edistää yhdistyksen tarkoitusperiä.
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä yhdistyksen hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa.
Yhdistyksen jäsen voidaan erottaa yhdistyslaissa säädetyin perustein ja siinä säädettyä menettelyä
käyttäen.
Yhdistyksen jäsen kunniapuheenjohtajaa ja kunniajäsentä lukuun ottamatta suorittaa vuosikokouksen
määräämän vuosittaisen jäsenmaksun.

 4 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Toimeenpanevana elimenä on hallitus. Kevät- ja
syyskokouksen kutsuu koolle hallitus. Kevät- ja syyskokouksen lisäksi yhdistys kokoontuu, milloin
hallitus tai vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä
varten vaatii.
Kokouskutsu yhdistyksen kokouksiin on toimitettava jäsenistölle ilmoituksella yhdistyksen toiminta-
alueella yleisesti leviävässä sanomalehdessä tai jäsenille jaettavassa jäsenlehdessä, kirjeessä,
sähköpostilla tai jäsenille jaettavalla tiedotteella vähintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta.
Yhdistyksen kokouksessa on yksi (1) ääni jokaisella 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä,
rinnakkaisjäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä. Äänioikeutta ei ole yhdistyksen
kokouksissa yhteisöjäsenellä. Äänioikeutta ei voi asiamies eikä edusmies käyttää.
Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa. Yhdistyksen jäsenellä on mahdollisuus osallistua yhdistyksen kokoukseen sellaisen
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, että jäsenen henkilöllisyys voidaan
varmentaa kokouspaikalla. Harkintavalta etäosallistumisen tarjoamisessa on yhdistyksen hallituksella.
Kevätkokouksessa, joka pidetään maalis-toukokuussa, käsitellään seuraavat asiat:
1. Käsitellään hallituksen laatima toimintakertomus, tilit ja toiminnantarkastajan lausunto sekä päätetään
tilinpäätöksen vahvistamisesta,
2. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille,
3. Käsitellään kokoukselle esitetyt asiat.
Syyskokouksessa, joka pidetään syys-marraskuussa, käsitellään seuraavat asiat:
1. Valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet erovuoroisten sijaan,
2. Valitaan tilejä tarkastamaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja,
3. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle,
4. Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta,
5. Päätetään yhdistyksen edustajille ja hallituksen jäsenille maksettavista matka- ym. korvauksista,
6. Valitaan edustajat ja heidän varahenkilönsä liiton kokouksiin,
7. Käsitellään kokoukselle esitetyt asiat.

5 § YHDISTYKSEN HALLITUS
Yhdistyksen hallitukseen, jonka tehtävänä on huolehtia yhdistyksen toiminnasta, kuuluu puheenjohtaja,
joka valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan ja vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä,
jotka valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan.
Hallituksen jäsenistä eroaa vuosittain puolet, ensin arvalla ja sitten vuoron mukaan. Hallitus on
päätösvaltainen, kun vähintään puolet kaikista jäsenistä on läsnä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
mukaan lukien. Hallituksen kokoukset voidaan pitää kokonaan sähköisesti, mikäli kaikki hallituksen
jäsenet siihen suostuvat. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin ja
taloudenhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus voi asettaa tarpeelliseksi katsomiaan
toimikuntia, jaostoja ja työryhmiä. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi 1.1. -31.12.

6 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi
yhdessä jonkun hallituksen määräämän henkilön kanssa.

7 § TILIT
Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit tarkastaa vuosikokouksessa valittu
toiminnantarkastaja, jonka tulee suorittaa tehtävänsä viimeistään kaksikymmentä (20) päivää ennen
kevätkokousta. Hallituksen on jätettävä tilit tarkastettavaksi viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta.

8 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
Näiden sääntöjen muuttamiseen vaaditaan yhden kokouksen päätös, jossa sääntöjen muutosta on
kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä. Ilmoitus
muutosehdotuksesta on sisällytettävä kokouskutsuun. Sääntöjä ei saa muuttaa ilman liiton hallituksen
suostumusta.

9 § YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Yhdistyksen purkamisesta, josta myös on kokouskutsussa mainittava, päätetään kahdessa vähintään
kuukauden väliajoin pidettävässä peräkkäisessä kokouksessa. Kumpaisessakin kokouksessa tulee
vähintään kolmen neljäsosan (3/4) annetuista äänistä kannattaa purkamista. Jos yhdistys purkautuu,
luovutetaan sen jäljelle jääneet varat liitolle, tai jollei liittoa ole, jollekin yhdistyksen tarkoitusperiä
edistävälle oikeuskelpoiselle yhteisölle purkautumisesta päätettäessä viimeisen kokouksessa tehdyn
päätöksen mukaisesti.

Säännöt ennakkotarkastettu 3.2.2011  Patentti- ja rekisterihallitus Yhdistysasiat
Diaarinumero: 2011/000237Y Rekisterinumero: 122.341